BG 013

Privacy statement

Cookies en privacy-statement

Algemeen

Poort80 verwerkt privacygevoelige persoonsgegevens. Poort80 acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 april 2024.

 

Verwerkingsdoeleinden

Poort80 verwerkt uw persoonsgegevens als u of uw werkgever gebruik maakt van de diensten of producten van Poort80, met als doel het uitvoeren van een overeenkomst, het verlenen van de bijbehorende service of het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Tevens verwerkt Poort80 uw persoonsgegevens als u contact opneemt met Poort80, met de bedoeling daar op een later moment een vervolg aan te geven. Denk daarbij aan het bellen, mailen of invullen van een contact- of terugbelformulier op de website, met bijvoorbeeld een verzoek om informatie of een offerte-aanvraag.

 

Grondslagen

 • Uitvoering van overeenkomst
 • Toestemming
 • Wettelijke bepaling
 • Gerechtvaardigd belang

 

Soort Persoonsgegevens

Poort80 kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Werkgever
 • Functie

 

Bijzondere persoonsgegevens

Poort80 verwerkt geen persoonsgegevens die in de AVG aangemerkt zijn als bijzondere persoonsgegevens.

Tevens is het niet de intentie van Poort80 om via de website gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@poort80.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage
 • recht op rectificatie en aanvulling
 • recht op vergetelheid
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent de uitvoering van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@poort80.nl.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Poort80 te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien Poort80 de gegevens niet langer nodig heeft voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, dan kan Poort80 de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, dan zullen wij die gegevens bewaren zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of om een eventuele klacht te kunnen behandelen.

 

Verstrekking aan derden

Poort80 zal uw persoonsgegevens op geen enkele wijze openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen, tenzij u daarvoor toestemming heeft verleend, dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen opdracht of dienst (bijvoorbeeld hosting of levering van producten) of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Poort80) tussen zit.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. De verzamelde gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • welke pagina's bezocht zijn;
 • foutmeldingen die u heeft gekregen.

Wij gebruiken geen tracking cookies. (Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.) U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Beveiliging van uw bedrijfsdata

Als Poort80 voor u software beheert en/of ontwikkelt, dan kan het zijn dat Poort80 toegang heeft tot persoonsgegevens die u zelf verwerkt ten behoeve van (bijvoorbeeld) uw personeel, klanten of leveranciers. In deze gevallen dient u een zgn. Verwerkersovereenkomst met Poort80 aan te gaan waarin de omgang met deze gegevens door Poort80 geregeld wordt in lijn met de eisen die de AVG daartoe stelt. Desgewenst hebben we een model-verwerkersovereenkomst beschikbaar die daarvoor als basis gebruikt kan worden.

Desalniettemin willen we in onze Privacyverklaring hierover het volgende verklaren:

Poort80 treft diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw en onze data te beschermen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen. Het betreft hier onder andere (maar niet uitsluitend) de fysieke en hardwarematige beveiliging van het terrein, de kantoren en de serverruimte van Poort80, de hard- en softwarematige beveiliging van de netwerkomgeving van Poort80, de softwarematige beveiliging van de persoonsgegevens op onze netwerkomgeving en de softwarematige beveiliging van de toegang tot uw netwerk, database(s) en de eventuele door ons beheerde en/of ontwikkelde applicatie(s). Daarnaast heeft al het personeel van Poort80 een contractuele geheimhoudingsplicht en worden mondeling en schriftelijk instructies voor de beveiliging van uw en onze persoonsgegevens aan hen verstrekt.

Als Poort80 voor haar dienstverlening dan wel voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst moet beschikken over een kopie van uw data, dan verzoeken we u met klem de daarin aanwezige persoonsgegevens onomkeerbaar te anonimiseren, alvorens deze aan Poort80 ter beschikking te stellen.

Als Poort80 constateert dat de data die we van u ontvangen hebben persoonsgegevens bevat die niet geanonimiseerd zijn, dan zal Poort80 de desbetreffende persoonsgegevens, indien mogelijk, alsnog anonimiseren.

Als het niet mogelijk is om in de data die u aan Poort80 ter beschikking wilt stellen alle persoonsgegevens te anonimiseren (bijvoorbeeld omdat het ongestructureerde logs of een Excel-applicatie betreft), dan verzoeken we u met klem het gegevensbestand te versleutelen en met een wachtwoord te beveiligen alvorens het aan Poort80 ter beschikking te stellen. Het te gebruiken wachtwoord dient dan op alternatieve wijze aan Poort80 verstrekt te worden. Poort80 zal dergelijke data zo snel mogelijk na het voltooien van de overeengekomen handelingen op vergelijkbare wijze retourneren (indien nodig) en vervolgens verwijderen van haar systemen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient de aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is grotendeels algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Poort80 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Poort80 is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Poort80 heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Poort80 verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

info@poort80.nl

Vestiging BeverwijkVestiging Amsterdam

Schieland 9
1948 RM Beverwijk
0251 - 260 680

Pedro de Medinalaan 27
1086 XP Amsterdam
020 - 48 94 100